Bli medlem

Du är varmt välkommen till Lindesbergs Fotoklubb!

Vårt gemensamma intresse är fotografering och bilder. Vi träffas vanligen andra och sista torsdagen i varje månad under januari-maj samt september-december (se Kommande möten). Våra möten är okomplicerade och gemytliga. Ibland har vi besök av intressanta föreläsare och ibland gör vi en gemensam utflykt, se programmet på hemsidan. Vi har en populär månadstävling för medlemmarna och ett årligt klubbmästerskap.

Medlemsavgiften är för närvarande 250:-/år, ungdom under 20 år 100:-/år.
Familjepris 400:-/år

Ditt namn följer med vid Swish-betalning, använder du någon annans mobil eller är ny medlem är det bra att skriva in namn också. För Bankgiro måste du skriva ditt namn.
Avgiften betalas till klubbens bankgirokonto 177-1286 (Bergslagens Sparbank) eller Swish 123 678 45 73 . Om du använder mobilen för att se den här sidan kan du klicka swish-bilden nedan. Läser du detta på en dator kan du öppna Swish-appen i mobilen och skanna QR-koden.


Klubblokal i ”Sandströms”, Banvägen 26, ingång på norra gaveln.

Nyfiken? Välkommen som gäst på något av våra klubbmöten! Ingen föranmälan behövs.

Anders Lindgren, ordförande Lindesbergs Fotoklubb

Swish-QR-kod för medlemsavgift

På Mobil/surfplatta: Klicka på bilden för att öppna Swish


 

Stadgar för Lindesbergs fotoklubb

 • § 1. Klubbens ändamål är att verka för fotografins utveckling och att utgöra ett samband mellan personer intresserade härför, samt att målsättningen också är att med kamerans hjälp dokumentera vår kommuns liv och leverne, natur och arbetsliv med jämna mellanrum, samt att ge ut och publicera detta i skrift, bokform, almanacka, bildform och i utställningar.
 • § 2. Klubben är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar.
 • § 3. Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av
  ordförande och minst 4 ordinarie styrelseledamöter, samt 2 styrelsesuppleanter.
 • § 4. Medlemmar antages av styrelsen.
 • § 5. Klubben sammanträder i regel en gång i månaden, dock minst fyra gånger årligen. Extra sammanträde kan utlysas efter styrelsebeslut, eller på motiverad skriftlig begäran från minst fem medlemmar.
 • § 6. Kallelse till årsmöte skall tillsändas medlemmarna senast en
  vecka före årsmötets avhållande.
 • § 7. Under årsmötet som skall hållas före februari månads utgång, skall följande obligatoriska ärenden förekomma:
  1. Val av ordförande för årsmötet.
  2. Val av sekreterare för årsmötet.
  3. Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet.
  4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
  5. Godkännande av föredragningslista.
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  7. Kassörens ekonomiska berättelse.
  8. Revisorernas berättelse.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  10. Beslut om årsavgiftens storlek.
  11. Val av ordförande. (Väljs för en tid av ett år).
  12. Val av halva antalet styrelseledamöter och suppleanter. (Väljs för en tid av två år).
  13. Val av två revisorer samt revisorssuppleant. (Väljs för en
  tid av två år).
  14. Val av valberedning, två personer. (Väljs för en tid av ett år).
 • § 8. Årsavgiften skall erläggas senast två månader efter årsmötet. Ungdomar som under året fyller högst 18 år erhåller medlemskap mot nedsatt avgift.
 • § 9.  Klubbens verksamhetsår är 1/1 -31/12 och klubbens räkenskaper skall i god tid före årsmötet föreläggas revisorerna för granskning.
 • § 10. För klubbeslut erfordras enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.
 • § 11. I fråga om ändring eller tillägg av dessa stadgar fordras att förslaget godkännes med minst 2/3 majoritet och att beslutet konfirmeras vid nästföljande ordinarie sammanträde.
 • § 12.  Skulle fråga om klubbens upplösning uppstå skall meddelande därom tillsändas medlemmarna. Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande möten, varvid erfordras en majoritet av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Beslutas om klubbens upplösning skall dess tillgångar doneras till någon sammanslutning eller organisation som i första hand arbetar för fotografins utveckling eller bedriver ungdomsverksamhet inom Lindesberg kommun. Beslut om tillgångarnas fördelning skall fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösning.